Fundacja PTSR

Cele Fundacji

Celem Fundacji PTSR, założonej w 2019 r. z inicjatywy Fundatora: Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom oraz osobom starszym tak, aby mogły one nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków do organizowania bezpośredniej pomocy tej grupie osób,
 2. Wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na tworzenie otwartych i pozytywnych postaw społecznych oraz respektowanie praw osób o których powyżej,
 3. Informowanie i promowanie praw przysługujących obywatelom w zakresie równego traktowania np. w miejscu pracy, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej itd.,
 4. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, sportowej i zawodowej tej grupy osób,
 5. Tworzenie warunków do pełnej ich integracji ze społeczeństwem,
 6. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych na temat SM i niepełnosprawności oraz starszych - wszystkich grup społecznych,
 7. Wspieranie i promowanie wszystkich rozwiązań systemowych, które przeciwdziałają zjawiskom wykluczającym ze społeczeństwa grupę osób opisaną powyżej,
 8. Wspieranie działań, które sprzyjają rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań służących przeciwdziałaniu chorobom i niepełnosprawnościom,
 9. Wspieranie działań, mających na celu rozwój medycyny i dziedzin pokrewnych dla poprawy zdrowia i kondycji grup o których mowa,
 10. Rozwijanie współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi realizującymi podobne do Fundacji cele oraz realizowanie wspólnych projektów,
 11. Tworzenie warunków i promowanie działań mających na celu umacnianie więzi międzyludzkich w  UE i całym świecie.

Celem Fundacji PTSR, założonej w 2019 r. z inicjatywy Fundatora: Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane i z innymi niepełnosprawnościami, ich rodzinom i przyjaciołom oraz osobom starszym tak, aby mogły one nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków do organizowania bezpośredniej pomocy tej grupie osób,
 2. Wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na tworzenie otwartych i pozytywnych postaw społecznych oraz respektowanie praw osób o których powyżej,
 3. Informowanie i promowanie praw przysługujących obywatelom w zakresie równego traktowania np. w miejscu pracy, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej itd.,
 4. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, sportowej i zawodowej tej grupy osób,
 5. Tworzenie warunków do pełnej ich integracji ze społeczeństwem,
 6. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych na temat SM i niepełnosprawności oraz starszych - wszystkich grup społecznych,
 7. Wspieranie i promowanie wszystkich rozwiązań systemowych, które przeciwdziałają zjawiskom wykluczającym ze społeczeństwa grupę osób opisaną powyżej,
 8. Wspieranie działań, które sprzyjają rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań służących przeciwdziałaniu chorobom i niepełnosprawnościom,
 9. Wspieranie działań, mających na celu rozwój medycyny i dziedzin pokrewnych dla poprawy zdrowia i kondycji grup o których mowa,
 10. Rozwijanie współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi realizującymi podobne do Fundacji cele oraz realizowanie wspólnych projektów,
 11. Tworzenie warunków i promowanie działań mających na celu umacnianie więzi międzyludzkich w  UE i całym świecie.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

Scholastyka Śniegowska            Prezes Zarządu
Sylwia Więsek-Smolińska           Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji:

Tomasz Połeć                               Przewodniczący Rady
Helena Kładko                              Wiceprzewodnicząca Rady
Krystyna Frankowska                   Wiceprzewodnicząca Rady
Roma Dobra                                 Członek Rady

Kontakt

Fundacja PTSR
ul. Nowolipki 2A
00-160 Warszawa

e-mail:
s.sniegowska@fundacja.ptrs.org.pl
s.wiesek-smolinska@fundacja.ptsr.org.pl

Tel: (22) 241 39 86
KRS: 0000780592
NIP: 5252786422
REGON: 38305343600000

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
70 1050 1012 1000 0090 8064 1831Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku